Как неинвазивный метод диагностики ультразвуковое исследование (УЗИ, сонография) является одним из наиболее информативных методов. Он широко используется для диагностики различных заболеваний. Количество ультразвуковых волн, используемых во время исследования, безвредно для здоровья человека. Ультразвуковое исследование применяют для диагностики заболеваний, регулярного наблюдения за патологическим процессом и оценки результатов лечения.

"Цито" Медицинский центр оснащен ультразвуковой системой 3D/4D технологии "TOSHIBA Aplio 500platinum", которая обеспечивает идеальное изображение вне зависимости от физических особенностей посетителя, глубины расположения органов. В дополнение к цветово-спектральной допплерографии в системе также используется уникальная технология "Advanced Dynamic Flow", которая позволяет проводить высокоскоростной пространственно-временной анализ для получения изображения сосудистого русла вплоть до капиллярной сети. «Аплио 500 платина» имеет специальные программы для оценки качественно-количественных изменений внутренних органов.Вот они:

- компрессионная эластография для качественно-количественной оценки эластичности тканей
("ELASTO Q" - один из новейших и перспективных методов в области УЗИ, в основе которого лежит специфика эластичности разных тканей)

- Специальные эхокардиографические программы с возможностью количественного анализа результатов в тканевом доплеровском режиме
ՈՒլտրաձայնային հետազոտոթյան առավելություններն են՝ ճառագայթման վտանգի բացակայություն – այս մեթոդն անվտանգ է նույնիսկ հղիների և երեխաների համար, բազմակի կրկնության հնարավորություն, հետազոտության անցավ ընթացք, հետազոտության արդյունքների արագ ստացում, բարձր ինֆորմատիվություն, հիվանդության ամենավաղ շրջաններում ախտորոշման հնարավորություն։

Исследуются поверхностно расположенные мягкие ткани: мышцы, подкожно-жировые клетки.

Ультразвук можно использовать для исследования периферических нервов.
Он позволяет увидеть нерв на всем его протяжении, провести измерения, определить наличие патологических изменений.

Метод применяется при ряде патологических состояний нервов, которыми являются:

 • повреждение нерва: растяжение связок, вывих, разрыв,
  порез и т. д.
 • нетравматические острые и хронические заболевания нервов
 •  новообразования нервов: невромы, шванномы и др.

Все эти состояния приводят к боли в пораженной области, онемению, онемению и, возможно, атрофии мышц.

Эхокардиография (ЭХОобязательна при болях в груди, тошноте, сердцебиении, повышенном артериальном давлении, головных болях, потере сознания, заболеваниях сердца и т. д. Эхокардиография позволяет оценить особенности строения сердца: врожденные и приобретенные пороки сердца, инфаркт миокарда. Эхокардиографию можно делать многократно. Это абсолютно безопасный тест для любого возраста, показан при беременности.

Ультразвуковое исследование молочной железы позволяет диагностировать следующие изменения:

 • мастопатии
 • доброкачественные и злокачественные образования
 • предварительный диагноз внутрижелудочкового папилломатоза
 • оценка состояния воздуховодов
 • диагностика воспалительных поражений (мастит)
 • оценка состояния лимфатических узлов предплечья

Дуплекс исследование является методом ультразвукового исследования сосудов, при котором обследуются структурные и функциональные особенности магистральных и периферических сосудов, состояние стенок, просвета, определяется индекс тока крови в данный период времени.

В медицинском центре Цито проводятся следующие обследования:

 1. Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս,
 2. Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս,
 3. Պարանոցի անոթների դուպլեքս։

Показания к дуплексному исследованию сосудов верхних конечностей:

 1. Վերին վերջույթների այտուցվածություն,
 2. Վերին վերջույթների վրա կարմրած, ցավոտ օջախներ,
 3. Վերին վերջույթների ցավ և թմրածություն հանգստի ժամանակ և հատուկ դիրքերում։

Показания к дуплексному исследованию сосудов нижних конечностей:

 1. Ստորին վերջույթների այտուցվածություն (թրոմբերի առկայությունը ժխտելու, և դրանց վտանգի աստիճանը գնահատելու նպատակով),
 2. Ստորին վերջույթների վրա կարմրած, ցավոտ օջախներ,  լայնացած լարանման երակներ,
 3. Քայլելիս սրունքի կամ ազդրերի շրջանում առաջացող ցավեր և մկանային կծկումներ,
 4. Շաքարային դիաբետ,
 5. Անոթային վիրահատություններից առաջ կամ անոթների վրա կատարած միջամտություններից /զոնդավորումից/ հետո, այլ վիրահատություններից առաջ, որպես պրոֆիլակտիկա,
 6. Высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Պարանոցի /էքստրակրանիալ/ դուպլեքս հետազոտության ցուցումները

 1. Գլխացավ, գլխապտույտ (գիտակցության կորուստ),
 2. Վերջույթների միակողմանի թմրածություն և խոսքի խանգարումներ,
 3. Արյան մեջ խոլեստերինի, տրիգլիցերիդների բարձր մակարդակ,
 4. Պարանոցի շրջանում անոթազարկի զգացողություն,
 5. Պարանոցի շրջանի երկարատև անհասկանալի ցավեր։

Эластография — это современное ультразвуковое исследование, которое исследует прочность и гибкость тканей.

Проведенная фолликулометрия (ультразвуковой скрининг) – отличный способ отследить рост фолликулов.

Ультразвуковое исследование мошонки.

 • орхит
 • эпидидимит
 • гидроцеле
 • новообразования
 • варикоцеле

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов позволяет проводить диагностику на следующих участках (зонах):

 • шейные лимфатические узлы
 • подмышечные лимфатические узлы
 • паховые лимфатические узлы (определение размеров, формы и пр.)

В ортопедии и ревматологии сонография используется как в качестве метода диагностики, так и в качестве метода лечения.В отличие от прочих, дорогостоящих методов исследования (MRI и CT), сонография суставов является динамическим методом, позволяющим исследовать сустав в движении, помогающим определить болезненные участки. С помощью сонографии проводятся различного рода медицинские вмешательства, в том числе внутрисуставные и межсухожильные инъекции. Сонография мягких тканей и суставов применяется при взятии пункции и проведении биопсии различного рода образований: посредством сонографии выявляется местоположение образования, благодаря чему манипуляции на участке производятся с точностью до милиметров.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование молочной железы позволяет диагностировать следующие изменения:

 • оценить размеры и объем щитовидной железы
 • определить диффузные изменения
 • выявить узлы
 • диагностировать доброкачественные и злокачественные образования

УЗИ брюшной полости позволяет исследовать и диагностировать:

Печень:
• Изменения размера печени
• Изменения в ткани печени
• Диагностика доброкачественных и злокачественных образований печени
• Изменения размера печеночных вен и ж/д

Желчный пузырь

• Оценка размера желчного пузыря
• Оценка толщины стенки желчного пузыря
• Диагностика опухолей желчного пузыря (полипы и др.)
• Диагностика камней в желчном пузыре
• Оценка плотности желчи

Поджелудочная железа
• Оценка размера поджелудочной железы
• Оценка ткани поджелудочной железы
• Оценка ширины воздуховода Вирсунга
• Диагностика опухолей поджелудочной железы

Почки
• Оценка размера почки
• Оценка системы чашка-раковина
• Диагностика камней и песка в почках
• Диагностика опухолей почек (доброкачественных и злокачественных)

Мочевой пузырь
• Оценка стенок мочевого пузыря
• Диагностика опухолей мочевого пузыря

Селезенка
• Оценка размера и формы
• Оценка ткани селезенки
• Диагностика образований селезенки

УЗИ органов малого таза позволяет поставить диагноз и оценить:

Матки
• Оценка размераб формы и местоположения
• Диагностика изменений миометрия
• Диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей матки

Эндометрия:
• Оценка толщины и однородности
• Диагностика опухолей эндометрия

Яичников:
• Оценка размера, формы и местоположения
• Фолликулометрия
• Диагностика опухолей яичников
• Диагностика воспалительных заболеваний яичников и маточных труб
• Диагностика задержки жидкости в малом тазу

Беременность
• Скрининг первого триместра беременности