Ընդհանուր կլինիկական լաբորատորիան հագեցած է «Sysmex 1000i», «Urysis 1000i» սարքավորումներով և կատարում է հետևյալ հետազոտությունները.

 • արյան ընդհանուր քննություն
 • CBC
 • CBC+DIF
 • կոպրոօվոսկոպիա
 • մեզի ընդհանուր քննություն

Արյան կլինիկական հետազոտությունը կատարվում է «Sysmex1000i» անալիզատորով, որը թույլ է տալիս հաշված րոպեների ընթացքում ոչ միայն ունենալ արյան ընդհանուր քննության հայտնի պարամետրները (հեմոգլոբին, լեյկոցիտներ, էրիտրոցիտներ), այլև տեղեկություն է տալիս վերջինների քանակի, ծավալի ու հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի մասին, որոնք կազմում են անեմիաների ժամանակակից դիֆդիագնոստիկայի անբաժանելի մասը: Դրանք են՝ MCV, MCH, MCHC: Լեյկոցիտների տարատեսակները արտահայտվում են ինչպես բացարձակ, այնպես էլ տոկոսային արժեքներով: Անալիզը ուղեկցվում է երեք դիագրամաններով, որոնք ցույց են տալիս թրոմբոցիտների ու լեյկոցիտների շեղումները: Այդպիսի շեղումների դեպքում լեյկոֆորմուլան մանրադիտակով ստուգվում է փորձառու մասնագետի կողմից:
ԷՆԱ-ի հետազոտությունը կատարվում է երակային արյունով` վակուումային հատուկ պիպետների օգտագործմամբ, որի նշումները հասնում են 200-ի: Այս հետազոտության համեմատաբար բարձր արժեքը պայմանավորված է դրա մի շարք այլ առավելություններով.

 • հետազոտության արդյունքները ստացվում են 30 րոպեի ընթացքում
 • արյունը վերցվում է երակից վակուումային համակարգով
 • նշումների մեծ քանակը թույլ է տալիս ունենալ ճշգրիտ պատկեր

Իմունոլոգիական հետազոտությունները կատարվում են հանրահայտ «Roche» ընկերության «Cobas e 411» իմունոքիմիական անալիզատորով, որի հետազոտությունների ցանկը ներառում է`

 • վահանաձև գեղձի հորմոնների ախտորոշում`( TSH, T3, T4, fT4, fT3, ATG, ATPO, TG)
 • մակերիկամի ֆուկցիայի ախտորոշում ( Cort, ACTH)
 • վերարտադրողական հորմոնների հետազոտություն (AMH. LH, FSH, TST, SHBG, PRG, 17 OH PRG, PRL և այլն ):
 • ինֆեկցիաների հակամարմինների որոշում արյան մեջ ( HBSAg, CMV, TOXOPLASMA, HSV 2 IG G և այլն )
 • արյան մեջ օնկոմարկերների որոշում ( CEA, CA 125, CA 15-3, HE4, CA19-9, PSA և այլն)
 • վիտամիններ (VIT D, Vit B12, Vit B9 )
 • շաքարային դիաբետ ( Insulin, C-peptide)

Անալիզատորը հետազոտությունը կատարում է էլեկտրոքեմոլյումինիսցենցիայի մեթոդով, որը շատ ավելի զգայուն է, քան վերը նշված թեստերի որոշման այլ մեթոդներ:

Կենսաքիմիական հետազոտությունը կատարվում է «Roche» ընկերության «Cobas e 311» բիոքիմիական անալիզատորով, որը ունի 100 փորձանմուշ միաժամանակ հետազոտելու հնարավորություն:

 Անալիզատորը կատարում է հետևյալ հետազոտությունները՝

 • սուբստրատներ ( միզանյութ, կրեատինին, ընդհանուր սպիտակուց և այլն)
 • ֆերմենտներ (ԱսՏ, ԱլՏ, ալֆա ամիլազա, լիպազա, ԳԳՏ և այլն)
 • լիպիդային փոխանակություն ( խոլեսթերին, եռգլիցերիդներ, բարձր և ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ)
 • էլեկտրոլիտներ ( K, Na)
 • կարդիոմարկերներ (սրոպոնին I որակական որոշում, ԿԿ-ՄԲ)
 • շաքարային դիաբետ (գլյուկոզա, գլիկոլիզացված հեմոգլոբին, միկրոալբումինը մեզում)
 • ռևմատոլոգիական ցուցանիշների քանակական որոշում (C ռեակտիվ սպիտակուց, ռևմատոիդ գործոն, ԱՍԼ-Օ)
 • իմունային ստատուս ( ԻԳ Մ, ԻԳ Գ, ԻԳ Ա )
 • հոմոցիստեին, անտիթրոմբին 3 և Դ-Դիմեր :

Արյան մակարդելիության մյուս պարամետրերի ուսումնասիրությունները կատարվում են Ֆրանսիական «Stago. ընկերության «Start 4» անալիզատորով:

 Սարքի միջոցով որոշվող պարամետրերն են՝

 • պրոթրոմբին` պրոթրոմբինային ժամանակ, պրոթրոմբինային ինդեքս, միջազգային նորմալիզացված հարաբերություն
 • ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ
 • ֆիբրինոգեն
 • Գործոններ II-XII:

ՊՇՌ լաբորատորիան հագեցած է գերմանական «Qiagen» ընկերության «Rotor-gene 6000» (RT PCR) անալիզատորով և իր մեծությամբ Հայաստանում միակը «Euroclone» լամինար բոքսով, որի շնորհիվ բացառվում է փորձանմուշի կոնտամինացիան:

Լաբորատորիայում ախտորոշվում են.

 • սեռավարակներ
 • հեպատիտ C (որակական, քանակական, գենոտիպ)
 • հեպատիտ B (որակական, քանակական)
 • մարդու պապիլոմա վիրուս (HPV)
 • ֆեմոցենոզ (12 սեռավարակ կանանց մոտ)
 • անդրոցենոզ (12 սեռավարակ տղամարդկանց մոտ)
 • թրոմբոֆիլիայի մուտացիաների որոշում
 • ֆոլաթթվի փոխանակության խանգարման նախատրամադրվածություն

Մանրէաբանական լաբորատորիայում կատարվում են.

 • կղանքի բակտերիոլոգիական հետազոտություն
 • դիսբակտերիոզի (դիսբիոզի) քննություն
 • մեզի բակտերիոլոգիական հետազոտություն
 • քսուկների բակտերիոլոգիական հետազոտություն (քիթ, ականջ, կոկորդ, վերք և այլն)
 • ուրոգենիտալ քսուկների և էակուլյատի բակտերիոլոգիական հետազոտություն
 • ուրեապլազմա և միկոլպազմայի քանակական որոշում և հակաբիոտիկների զգայունության որոշում
 • Իերսինիայի որոշում կղանքում, մեզի և արյան մեջ
 • կլոստրիդիում դիֆիկալեի և դրա տոքսինների որոշում

Վերը նշված և մի շարք այլ հետազոտություններ անցկացվում են բարձրակարգ մասնագետների կողմից՝ միջազգային նորմերին համապատասխան: Հետազոտության բարձր որակը և հավաստիությունը ապահովում են ֆրանսիական «Biomeria» և իտալական «Liofilcem» ընկերությունների նյութերը:

Բոլոր հետազոտություններն, անհրաժեշտության դեպքում, ներառում են հակաբիոտիկների զգայունության որոշում: